NUSHI, Pajazit / LEKSIKON I PSIKOLOGJISË, VËLLIMI II, N-ZH
Redaktor Mark Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2014, Vëll.2: N-ZH, 578 f.,17x25 cm. (Botime të veçanta CXXXVII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 46)
Tit. në faqen paral.: Lexikon of psychology. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.
KDU 159.9(038)
ISBN 978-9951-615-38-9 Kompleti
ISBN 978-9951-615-40-2 Vëll. 2
COBISS.KS-ID 2048038301