NUSHI, Pajazit / KUJTESA DHE TRAJTIMI I SAJ NË LITERATURËN SHQIPE NOMOTIKE
Redaktor Ekrem Murtezai. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2008, 639 f., 16x24 cm. (Botime të veçanta XCII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 30).
Tit. në faqen paral.: The memory and it's treatment in the albanian nomotic literature.
Bibliogr.: f. 629-639. Indeks.
KDU 159.953.3
ISBN 978-9951-413-74-9
COBISS.KS-ID 1536948208