KULLASHI, Muhamedin / KTHESA E DRAMËS MODERNE (SHEK. XIX-XX): dramaturgjia e Ibsenit dhe e Strindbergut
Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2020, 261 f., 17x25 cm. (Botime të veçanata CXCIII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 62)
Tit. në faqen paral.: The turning point of modern drama (19-20 cent.). Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f. 260-261
KDU 821.113.6-2.09
ISBN 978-9951-26-022-0
COBISS.KS-ID 385380359