RUGOVA, Ibrahim / KRITIKA
Redaksia Sabri Hamiti, Rexhep Ismajli, Ali Aliu, Mehmet Kraja. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2007, 596 f., 16x24 cm. (Botime të veçanta LXXX / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 35).
Tit. në faqen paral.: Critiques. Bibliogr.: f. 573-574. Indeks.
KDU 821.18.09
ISBN 978-9951-413-58-9
COBISS.KS-ID 1536924144