KRASNIQI, Feriz; RUCI, B.; VANGJELI, Jani; SUSURI, Latif; MULLAJ, A.; PAJAZITAJ, Q. / FJALOR I EMRAVE TË BIMËVE: latinisht, shqip, anglisht, gjermanisht, frëngjisht
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës dhe Akademia e Shkencave Shqipërisë, 2003, XVI, 556 f., 17x24 cm.
Tit. në faqen paral.: Dictionary of plant names: in latin, albanian, english, german and French.
Bibliogr.: f. 554-556.
KDU 582(038) 81'374.2'373.46:582
ISBN 9951-413-04-8 (ISBN e Kosovës)
ISBN 99927-818-7-4 (ISBN e Shqipërisë)
COBISS.KS-ID 1536616176