KOSOVA SOT DHE STATUSI I SAJ I ARDHSHËM, ASPEKTE E KËNDKUNDRIME: Kolokuium, Prishtinë (14 shkurt 2004)
Këshilli redaktues: Ekrem Murtezai, Hivzi Islami, Esat Stavilevci, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2004, 148 f., 14x20 cm.
Tit. në faqen paral.: Kosova today and it's future status - aspests and opinions: dicussions on an oneday Colloquium held on February 14th, 2004. Bibliografia në fund të disa punimeve.
KDU 32/34(496.51):061.3"2004"
34(496.51):061.3"2004"
ISBN 9951-413-12-91
COBISS.KS-ID 1553665248