KONFERENCË SHKENCORE PËR FAIK KONICËN. Konferencë shkencore, Prishtinë (8 dhjetor 2005)
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Këshilli organizativ: Ali Aliu, Besim Bokshi, Sabri Hamiti. Redaktor Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2006, 154 f., 17x24 cm.
Tit. në faqen paral.: A Scientific Conference on Faik Konica
KDU 821.18.09(063)
929(496.5)Konica, F.
ISBN 9951-413-35-81
COBISS.KS-ID 1536789232