KOLEKSIONI I VEPRAVE TË ARTIT I AKADEMISË SË SHKENCAVE DHE TË ARTEVE TË KOSOVËS
Ekspozitë në galerinë e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2020, 29 f., me il., 21x21 cm.
KDU 73/796(496.51)
ISBN 978-9951-26-018-3
COBISS.KS-ID 385421063