PLLANA, Ruzhdi / KLIMA E KOSOVËS
Redaktor Fejzullah Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2015, 320 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLI / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 26).
Tit. në faqe paralel.: Climate of Kosova. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.
Bibliogr.: f.308-313.
KDU 551.58(496.51)
ISBN 978-9951-615-51-8
COBISS.KS-ID 2048078493