KËRKIME 9 RESEARCH
Këshilli redaktues M. Dushi, N. Daci, F. Krasniqi, M. Berisha, L. Susuri, ASHAK, SSHN, Prishtinë,
2001, f. 154, 17x24 cm.