KËRKIME 8 RESEARCH
Këshilli redaktues M. Dushi, N. Daci, F. Krasniqi, M. Berisha, L. Susuri, ASHAK, SSHN, Prishtinë,
2000, f. 182, 17x24 cm.