KËRKIME 7 RESEARCH
Këshilli redaktues M. Dushi, N. Daci, F. Krasniqi, M. Berisha, L. Susuri, ASHAK, SSHN, Prishtinë, 1999, f. 98, 17x24 cm.

KËRKIME 7/ RESEARCH 1999 ASHAK, SSHN, Prishtinë, 1999, ff. 98, 17×24 cm.