KËRKIME 6 RESEARCH
Këshilli redaktues M. Dushi, N. Daci, F. Krasniqi, M. Berisha, ASHAK, SSHN, Prishtinë, 1998, f. 162, 17x24 cm.

KËRKIME 6/ RESEARCH 1998 ASHAK, SSHN, Prishtinë, 1998, ff. 162, 17×24 cm.