KËRKIME 25 RESEARCH
Kryeredaktor S. Gashi, redaktorë F. Podvorica, M.Limani, A.R. Sebak Q. Haxhibeqiri. ASHAK,
SSHN, Prishtinë, 2021, f. 93, 16x24 cm.
KDU 5/6(05)