KËRKIME 24 RESEARCH
Kryeredaktor S. Gashi, redaktorë F. Podvorica, Q. Haxhibeqiri, A.R. Sebak, M. Limani. ASHAK, SSHN, Prishtinë, 2019, f. 179, 16x24 cm.
KDU 5/6(05)