KËRKIME 18 RESEARCH
Kryeredaktor M. Dushi, redaktorë M. Dushi, L. Susuri, F. Krasniqi, ASHAK, SSHN, Prishtinë, 2010, f. 249, 16x24 cm.
KDU 62(05)