KËRKIME 17 RESEARCH
Kryeredaktor M. Dushi, redaktorë F. Krasniqi, L. Susuri, ASHAK, SSHN, Prishtinë, 2009, f. 299, 16x24 cm.
KDU 62(05)