KËRKIME 13 RESEARCH
Kryeredaktor M. Berisha, redaktorë M. Dushi, N. Daci, F. Krasniqi, M. Berisha, L. Susuri, ASHAK, SSHN, Prishtinë, 2005, f. 190, 16x24 cm.
KDU 061.12:50(05)(082)(496.51)