KËRKIME 12 RESEARCH
Kryeredaktor M. Berisha, redaktor L. Susuri, ASHAK, SSHN, Prishtinë, 2004, f. 154, 17x24 cm.
KDU 50(05):(082)