KËRKIME 11 RESEARCH
Kryeredaktor M. Berisha, redaktor L. Susuri, ASHAK, SSHN, Prishtinë, 2003, f. 168, 17x24 cm.
KDU 50(05):(082)