KËRKIME 10 RESEARCH
Kryeredaktor M. Berisha, redaktor L. Susuri, ASHAK, SSHN, Prishtinë, 2002, f. 178, 17x24 cm.