INVESTIMET E HUAJA DIREKTE NË KOSOVË: tryezë shkencore, Prishtinë (22 dhjetor 2015)
Redaktor Jusuf Bajraktari, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2016, 105 f.,17x25 cm.
Tit. në faqen paral.:Foreign direct investments in Kosova: scientific conference. Bibliografia në fund të çdo punimi.
KDU 338.2(496.51)
ISBN 978-9951-615-61-71
COBISS.KS-ID 2048079773