NUSHI, Pajazit / INTELIGJENCA DHE MASA E ZHVILLIMIT TË SAJ NDËR SHQIPTARËT E MOSHËS MADHORE
Redaktor Ekrem Murtezai, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2004, 303 f., [15] fletë shtojcë, me il. 17x24 cm. (Botime të veçanta LIV / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 14)
Tit. në faqen paral.: Intelligence and the mass of its development among the albanians of adult age. Përmbledhja në gjuhën angleze. Bibliogr.: f.293-295.
KDU 159.955.07-055.1
ISBN 9951-413-16-11
COBISS.KS-ID 1553858272