MURTEZAI, Ekrem / HYRJE KONCEPTUALE NË FILOZOFI
Redaktor Jusuf Bajraktari, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2015, 389 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CXLIV / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 49)
Tit. në faqen paral.: Conceptual introduction to philosophy. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f. 381-384.
KDU 101
ISBN 978-9951-615-43-31
COBISS.KS-ID 2048073373