SHUKRIU, Edi / HYJNESHA DARDANE: Dea Dardanicae
Redaktor Mark Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2014, 189 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CXXXVIII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 47)
Tit. në faqen paral.: Dardania goddess. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.
Bibliogr.: f.181-189.
KDU 903(496.51)
ISBN 978-9951-615-35-81
COBISS.KS-ID 2048032157