BAJRAMI, Arsim / HISTORIA E KONSTITUCIONALIZMIT SHQIPTAR 1912- 2012
Redaktor Mark Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2014, 571 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CXXXIX 139 / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 48)
Tit. në faqen paral.: The history of albanian constitutionalism 1912-2012. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliografia në fund të secilës pjesë.
KDU 32(=18)''1912/2012"(092)
ISBN 978-9951-615-36-51
COBISS.KS-ID 2048032925