HENDEKU I SHKATHTËSIVE DHE ZHVILLIMI I NVM-VE NË KOSOVË: analizë empirike: raport kërkimor
Autorët: I. Mustafa, J. Shiroka-Pula, H. Islami, A. K. Berishaj, B. Krasniqi, L. Pula, M. Aliu. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2021, 46 f., me il., 23x28 cm
SKILLS GAP AND SME DEVELOPMENT IN KOSOVO: An empirical analysis: Research report
Authors: I. Mustafa, J. Shiroka-Pula, H. Islami, A. K. Berishaj, B. Krasniqi, L. Pula, M. Aliu. Prishtinë, Kosova Academy of Sciences and Arts, SSHSH, 2021, 46 f., with ill., 23x28 cm.
Bibliogr.: f. 43-44
KDU 658(496.51)
ISBN 978-9951-26-050-3
COBISS.KS-ID 386911495