DHOMI, Rauf / GOCA E KAÇANIKUT
Redaktor Luan Mulliqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2015, 383 f., me il., 28x43cm. (Botime të veçanta CXLI / Seksioni i Arteve. Libri 20)
Tit. në faqen paral.: Kaçaniku girl.
KDU 782.1.089.1(=18:496.51)
ISBN 979-0-801950-07-9