GJYKATA NDËRKOMBËTARE E DREJTËSISË PËR KOSOVËN: (mendim këshillimor 22 korrik 2010)
Përgatiti Gjyljeta Mushkolaj, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2021, 311 f., 17x25 cm.
Tit. në faqen paral.: International Court of Justice for Kosovo
KDU 341.63(496.51)
323.1(496.51)
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-071107-4
COBISS.KS-ID 386910215