DEMIRAJ, Bardhyl / GJON P. NIKOLLË KAZAZI DHE "DOKTRINA" E TIJ
Redaktor Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2006, 522 f., me il., 14x20 cm. (Botime të veçanta LXIX / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 30).
Tit. në faqen paral.: Gjon P. Nikollë Kazazi and his "Doctrine". Bibliogr.: f. 13-20. Indeks.
KDU 821.18.09(092)
929Kazazi, Gj. N.
ISBN 9951-413-34-X
COBISS.KS-ID 1553177056