GJENOCIDI I PUSHTETIT SERB NDAJ SHQIPTARËVE NË KOSOVË GJATË VITEVE '90: Tryezë shkencore, Prishtinë (29 qershor 2000)
Redaktor Hivzi Islami, redaksia Mark Krasniqi, Jashar Rexhepagiq, Ekrem Murtezai, Esat Stavileci, Hivzi Islami, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2001, 191 f., 17x24 cm.
Tit. në faqen paral.: Serbian state genocide against the albanians in Kosova during the '90-ies / (scientific session, Prishtina, June 29, 2000).
KDU 323.12(497.1) (063)
94(496.51)
COBISS.KS-ID 2048348464