VUKPALAJ, Anton / FSHEHJA E KRIMIT: politika serbe e mashtrimeve të mëdha në Kosovë
Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2021, 251 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CCIII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 67)
Tit. në faqen paral.: Cover-up of crime: serbian policy of great deceptions in Kosovo. - Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f. 245-251
KDU 94(496.51)
327(496.51:497.11)
ISBN 978-9951-26-036-7
COBISS.KS-ID 385985799