BAJRAMI, Arsim / FJALOR ME TERMINOLOGJI KUSHTETUESE DHE PARLAMENTARE
Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2019, 419 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXXXII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 59)
Tit. në faqen paral.: Glossary with constitutional and parliamentary terminology. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f. 409-413
KDU 342(038)
ISBN 978-9951-26-002-21.
COBISS.KS-ID 2048253853