SUSURI, Latif R. / FJALOR I BUJQËSISË: shqip, anglisht, gjermanisht, frëngjisht, latinisht
Redaktor Fejzullah Krasniqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2016, 1044 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLIII / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 27)
Tit. në faqen paral.: Dictionary of agriculture: in albanian, english, german, french, latin.
Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f.[1043]-1044. Indeks.
KDU 63(038) =1/=9
ISBN 978-9951-615-56-3
COBISS.KS-ID 2048080029