SUSURI, Latif R./ FJALOR I BIMËVE BUJQËSORE, PYJORE DHE BAROJAVE: latinisht, shqip, anglisht, gjermanisht, frëngjisht dhe italisht
Redaktor Muharrem Berisha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2006, 684 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta LXXIV / Seksioni i shkencave të natyrës. Libri 13)
Tit. në faqen paral.: Dictionary agricultural, dendrological plants and weeds: latin, albanian, english, german, french and Italian. Teksti paralel në latinisht, shqip, anglisht, gjermanisht, frëngjisht dhe italisht. Bibliogr.: f. 679-681. Indeks.
KDU 58(038)=0081'373.46:58=00
ISBN 9951-413-41-1!1
COBISS.KS-ID 28082989