SUSURI, Latif R. / FJALOR: BIMË, DËMTUES, PATOGJENË: latinisht, shqip, anglisht, gjermanisht, frëngjisht, italisht
Redaktor Muharrem Berisha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2005, 511 f., 17x24 cm. (Botime të veçanta LXI / Seksioni i Shkencave Natyrore. Libri 12)
KDU 81'374.2'374.46=1/=9:58
58(038)
ISBN 9951-413-03-X
COBISS.KS-ID 384069383