FILOZOFIA DHE TEATRI: RAPORTET E TEATRIT BASHKËKOHOR ME TEATRIN MODERN: simpozium shkencor ndërkombëtar, Prishtinë (17 tetor 2018)
Tit. në faqen paral.: Philosophy and the theater: relations of contemporary theater with modern theater: interantional scientific symposium (17 October 2018).
Këshilli organizues: Rexhep Ismajli, Eqrem Basha, Muhamedin Kullashi. Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2019, 205 f., 17x25 cm. Bibliografia në fund të punimeve
KDU 792(496.51)''2018''(062)
ISBN 978-9951-26-016-91
COBISS.KS-ID 2048393117