HAXHIBEQIRI, Qamil / FIBRACIONET
Redaktor Fetah Podvorica, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2019, 333 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXXX/ Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 33)
Tit. në faqen paral.: Fibrations. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës.
Përmbledhja në gjuhën angleze. Bibliogr.: f. 323-328. Indeks.
KDU 515.122(075.8)
ISBN 978-9951-26-001-51
COBISS.KS-ID 2048255389