DUSHI, Mimoza / FEMRA DHE EVOLUCIONI I LINDSHMËRISE NË KOSOVË
Redaktor Pajazit Nushi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2009, 468 f., 14 f. shtojcë, me il., 16x24 cm. (Botime të veçanta XCVIII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 32)
Tit. në faqen paral.: Women and changes in fertility in Kosova. Teksti në gjuhën shqipe dhe angleze. Bibliogr.: f. 437-451.
KDU 305:347.61/.64(496.51)
ISBN 978-9951-413-80-01
COBISS.KS-ID 211336972