KULLASHI, Muhamedin / ÇËSHTJA E KOSOVËS NË HAPËSIRËN PUBLIKE TË FRANCËS: analiza dhe refleksione
Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2021, 261 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CCVIII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 69)
Tit. në faqen paral.: The issue of Kosova in the public space of France. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f. 253-260.
KDU 323.1(496.51:44)
821.18-92
ISBN 978-9951-26-043-5
COBISS.KS-ID 386434055