DEMIRAJ, Shaban / EPIRI: pellazgët, etruskët dhe shqiptarët
Përgatiti Bardhyl Demiraj, redaktor Eqrem Basha. Bot. 2. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2017, 239 f.,17x25 cm. (Botime të veçanta CLXVIII / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 58)
Tit. në faqen paral.: Epirus: the pelasgians, etruscans and Albanians. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Bibliogr.: f. 19-29. Indeks.
KDU 94(496.5).011.1
ISBN 978-9951-615-74-7
COBISS.KS-ID 2048097437