FERRI, Rexhep: ekspozitë personale
Fotograf Enver Bylykbashi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2012, 87
f., me il., 23x28 cm. Biografia: f. 22
KDU 75(496.51):929Ferri R.
ISBN 978-9951-615-08-2
COBISS.KS-ID 2048062621