KRASNIQI, Shemsi / EKOKULTURA: natyra në kulturën popullore shqiptare
Redaktor Jusuf Bajraktari, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2016, 319 f., me il., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLXII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 55).
Tit. në faqen paral.: Ecoculture: nature in albanian traditional culture. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Përmbledhja në gjuhën franceze dhe angleze. Bibliogr.: f. [309]-319.
KDU 398:504.03
ISBN 978-9951-615-70-9
COBISS.KS-ID 2048089245