KULLASHI, Muhamedin / DY GJENEALOGJI TË MODERNITETIT
Redaktor Jusuf Bajraktari, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2016, 259 f., 17x25 cm. (Botime të veçanta CLVII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 54)
Tit. në faqen paral.: Two genealogies of modernism. Shënime për autorin në pjesën palosëse të kopertinës. Përmbledhja në gjuhën franceze. Bibliogr.: f.[257]-259.
KDU 130.2
ISBN 978-9951-615-62-4
COBISS.KS-ID 2048080541