FIEDLER, Wilfried / FORMIMI I SHUMËSIT NË GJUHËN SHQIPE
Redaktor Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2007, 508 f., [5] fletë shtojcë, [36] fletë shtojcë me harta, me il., 16x24 cm. (Botime të veçanta LXXIX / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 34).
Tit. në faqen paral. të tit. dhe në kapak: Die pluralbildung im albanischen. Bibliogr.: f. 415-429
KDU 811.18'366.533
ISBN 978-9951-413-55-8! (ISBN e njejë me: Për të vërtetën shkencore / Idriz Ajeti) COBISS.KSID
1537505520