ALIU, Ali / DËSHMI LETRARE
Redaktor Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2008, 232 f., 16x24 cm. (Botime të veçanta XCIV / Seksioni i gjuhësisë dhe i letërsisë. Libri 40).
Tit. në faqen paral.: Literary testimony
KDU 821.18.09
ISBN 978-9951-413-77-01
COBISS.KS-ID 1536946672