DEMAJ, Frashër; BAJRAKTARI, Jusuf; KURTI,Teki / SHQIPTARËT GJATË VITIT 1943 SIPAS DOKUMENTEVE USHTARAKE GJERMANE: (dokumente)
Redaktor Justina Shiroka-Pula, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës,
SSHSH, 2021, 633 f., 17x 25 cm. (Botime të veçanta CCIX / Seksioni i Shkencave Shoqërore.
Libri 70)
Tit. në faqen paral.: Albanians during 1943 according to german military documents. Shënime
për autorët në pjesën palosëse të kopertinës. Indeks.
KDU 94(=18)''1943''(093)
ISBN 978-9951-26-045-9
COBISS.KS-ID 386910727