DHOMI, Rauf / DASMA ARBËRESHE
Redaktor Luan Mulliqi, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2018, 486 f., me il., 28x43cm. (Botime të veçanta CLXX / Seksioni i Arteve. Libri 23)
Tit. në faqen paral.: Arbëresh wedding. Shënime për autorin në fund të librit.
KDU 782.1.089.6
782.1.089.1
ISBN 979-0-801950-08-6