FIEDLER, Wilfried / SISTEMI FOLJOR I SHQIPES NË VEPRËN E GJON BUZUKUT (1555)
Redaktor Eqrem Basha, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2004, VI, 812 f., me tabela, 17x24 cm. (Botime të veçanta LV / Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Libri 25).
Tit. në faqen paral. dhe në kapak: Das albanische verbalsystem in der sprache des Gjon Buzuku (1555). Bibliogr.: f. 794-800. Indeks.
KDU 811.18'367.625
811.18'36-112
811.18:801.82]:821.18
ISBN 9951-413-15-3
COBISS.KS-ID 24463661