RIZA, Emin; HALITI, Njazi / BANESA QYTETARE KOSOVARE E SHEK. XVIII-XIX
Redaktor Ekrem Murtezai. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2006, 331f., me il., 16x24 cm. (Botime të veçanta LXX / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 21). Bibliogr.: f.327-330
KDU 711.4
ISBN 9951-413-37-41
COBISS.KS-ID 2048013981